മൊരിഞ്ഞ മൃദുവായ പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം : വീഡിയോ കാണാം


എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മൊരിഞ്ഞ മൃദുവായ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കു :
Recipe Reference

PS: Recipe Note and Recipe Video may vary in some cases

INGREDIENTS

1 Cup (250 ml) Maida (All Purpose Flour)
½ teaspoon salt
½ teaspoon sugar
1.5 teaspoon sunflower oil
⅓ cup water (plus a few teaspoons more)
¼ cup sunflower oil/vegetable oil for making dough and cooking parotta

INSTRUCTIONS

Mix in the maida (all purpose flour), salt, sugar, oil and water to form a soft dough.
Knead the dough for five minutes by hand. Cover the dough with a cloth. Rest the dough for 2 hours.

After the rest, form dough balls and rest the dough balls for five more minutes.
Take the dough ball and flatten it and roll it into a small disk. Sprinkle some oil if need be.
Transfer the rolled disks to a plate and apply oil on top of each rolled disk. Keep stacking the rolled disk, one on top of the other and keep applying oil on top of each disk.

Rest the dough disks on the plate for 20 minutes.

Take a disk and place it on a flat surface. Gently pull the sides of the disks to form a large circle. It should effortlessly spread.

Gently gather the dough in one corner and make a spiral. Repeat with all the dough disks. Rest the spirals for five minutes.

Gently pat the spiraled dough with hand and spread the dough for 2-3 inches.

Heat a dosa tawa and place the parottas on the tawa. Cook a minute on each side. Then apply a teaspoon of oil for each parotta and cook for a couple of more minutes on low flame.

The dough needs to cook on a low flame so the inner part of the parotta also gets cooked evenly. When the parotta is golden, remove from heat.

Fluff up the parotta by gently tapping the sides of the parotta (like clapping hands with parotta in the middle).


മൊരിഞ്ഞ മൃദുവായ പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം : വീഡിയോ കാണാം

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in