ഒരു കിടിലൻ മഷ്‌റൂം റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം


INGREDIENTS:

Mushroom – 15 nos
Onion – 1 nos
Ginger and garlic paste – 1 tsp
Slit Green chillies – 4 nos
Coriander powder – 1 tsp
Red chilly powder – 1 tsp
Garam Masala Powder – ¼ tsp
Turmeric powder – ¼ tsp
Tomato – 1 no
Oil – 2 tbsp
Red Chilly -2 nos
Mustard seeds -1 tsp
Salt – As reqd

PREPARATION METHOD:

Clean and cut the Mushroom in half and keep aside
Heat oil in the pan.
Put Mustard seeds and red Chillies and allow to Splutter.
Add Curry leaves.
Add Onions, green Chillies, ginger and garlic paste.
Fry Onions till it turns transparent.
Add Tomatoes and sauté well.
Add red chilly powder, turmeric powder, coriander powder, Garam Masala Powder, salt and sauté.
Add Mushroom to it.
Slow down the flame and cover the pan and let it cook for 10 – 15 mins.
Turn off the stove when the gravy becomes thick.


ഒരു കിടിലൻ മഷ്‌റൂം റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in