ഇത്രയും സോഫ്റ്റ്‌ കുമ്പിളപ്പം ( ചക്കയപ്പം ) കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ – വീഡിയോ കാണാം


നാടൻ വിഭവങ്ങൾ എന്നും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു weakness തന്നെയാണ് . ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി കുമ്പിളപ്പമാണ് . വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ഇത് നമ്മുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം Kerala’s traditional jackfruit recipe – Watch Video


Like it? Share with your friends!