സ്വാദൂറും നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കുറുമാ നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം


INGREDIENTS:

Chicken(Small Pieces) – 2lb
Sliced Tomato – 1nos
Sliced Onion – 2 nos
Garlic(chopped) -2 ½ tbsp
Ginger(chopped) -2 ½ tbsp
Green Chilly(Slit) – 6 nos
Grated Coconut- 1 cup
Cashewnut – 10 nos
Curd – 1 cup
Red Chilly Powder – 2 tbsp
Coriander Powder- 2½ tbsp
Turmeric Powder- 1 tsp
Cinnamon Stick – 1 inch
Cardamom – 2 nos
Cloves – 2 nos
Fennel seed ( perinjeerakam ) – 1 tsp
Pepper – ½ tsp
Coconut Oil- 2 tbsp
Mustard Seed -1 tsp
Red chilly- 3 nos
Salt -to taste
Curry leaves – a few

PREPARATION METHOD:

Soak cashewnut in water for 15 minutes, grind it into a fine paste and keep aside.
Grind cinnamon, cloves, cardamom, fennelseed and pepper along with grated coconut into fine paste.
Heat oil in a Pan.
Add onions, green chillies and saute well, till they turn transparent.
Add the ginger-garlic to it and saute for sometime.
Add tomato and saute it.
Add chilly powder, coriander powder, saute till raw smell goes.
Add coconut paste and cashewnut paste and boil for 2 minutes.
Add curd and mix well.
Add chicken, turmeric powder and salt and allow to cook.
Turn off the stove when the chicken is fully cooked and oil oozes out from the curry.
Heat ½ tsp oil in a pan.
Add Mustard seeds and red chilly and let it splutter.
Add curry leaves into the oil and turn off the stove.
Pour this seasoning to kurma and mix well.


സ്വാദൂറും നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കുറുമാ നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in