ചിക്കനും സോയ ചുങ്ക്‌സും കൂടി ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി – Roasted Chicken with Soya


INGREDIENTS:

Soya chunks – 1 cup
Chicken Thighs – 6 nos
Diced Onion – 2 nos
Diced Tomato – 2 nos
Green Chilly(Slit) – 6 nos
Garlic(chopped) -2 ½ tbsp
Ginger(chopped) -2 ½ tbsp
Chily powder-2 tbsp
Coriander Powder-2 tbsp
Turmeric powder- 1 tsp
Garam Masala- 1 tsp
Aniseed powder -1 tsp
Pepper Powder – 1½ tsp
Coconut Oil-3 -4 tbsp
Water- ¼ cup
Salt -to taste
Curry leaves – a few

PREPARATION METHOD:

Soak soya chunks or in hot water for 15 minutes.
Drain the chunks and put them in cold water.
squeeze the chunks out of the water and keep aside.
Cut each ball into 2 pieces.
Heat oil in the pan.
Add onions, green Chillies, ginger and garlic.
Fry onions till it turns transparent.
Add tomatoes and sauté well.
Add red chilly powder, turmeric powder, coriander powder and saute till the raw smell goes.
Add chicken pieces, Soya, garam masala, aniseed powder, pepper powder, water and salt into it.
Slow down the flame, cover the pan and let it cook.
Add Curry leaves when the chicken cooks well.
Turn off the stove when the gravy becomes thick.


ചിക്കനും സോയ ചുങ്ക്‌സും കൂടി ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി – Roasted Chicken with Soya

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in